twitter
facebook

GOnews: Ministerstwo o najmie samochodu osobowego w kosztach firmy

1gonews new33

Ogłoszona niedawno nowelizacja modyfikująca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159) rodzi wiele wątpliwości w zakresie nowych mechanizmów limitowania wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez podatników na podstawie umów najmu. Na podatników będących stronami powyższych umów nałożono bowiem obowiązek wyodrębnienia części czynszu, która stanowi spłatę wartości początkowej.

W związku z tym złożono interpelację (nr 29331) do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Szanowna Pani Minister!

Ogłoszona niedawno nowelizacja modyfikująca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2018 poz. 2159) rodzi wiele wątpliwości w zakresie nowych mechanizmów limitowania wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez podatników na podstawie umów najmu. Na podatników będących stronami powyższych umów nałożono bowiem obowiązek wyodrębnienia części czynszu, która stanowi spłatę wartości początkowej.

W związku z faktem zgłaszanych wątpliwości interpretacyjnych w opisanym zakresie pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania:

  1. Jaki mechanizm należy zastosować dla wyznaczenia części czynszu za korzystanie z samochodu, która będzie uznawana za spłatę wartości początkowej w przypadku umów niebędących leasingiem w rozumieniu przepisów podatkowych (np. umowy najmu zawarte na okres przekraczający sześć miesięcy)?
  2. Jaką część wartości wynikającej ze znowelizowanego art. 16 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i odpowiednio art. 23 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) powinna być przyporządkowana do czynszów za poszczególne miesiące używania pojazdu na podstawie umów wymienionych w powyższych przepisach?
  3. Do jakiej wartości należy odwołać się w przypadku umów opisanych w pytaniu nr 2, jeśli wykorzystywane na ich podstawie samochody nie są objęte ubezpieczaniami dobrowolnymi lub też są objęte ochroną wynikającą z kilku polis ubezpieczeniowych, w których wartości przyjęte dla celów ubezpieczenia są różne?

Poseł Stanisław Pięta
4 lutego 2019 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 29331 w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 29331 „w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych?, dotyczącą zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów osobowych na podstawie umów najmu uprzejmie wyjaśniam.

Odnosząc się do pytania 1 dotyczącego stosowania „mechanizmu dla wyznaczenia części czynszu za korzystanie z samochodu, która będzie uznawana za spłatę wartości początkowej w przypadku umów niebędących leasingiem w rozumieniu przepisów podatkowych (np. umowy najmu zawarte na okres przekraczający sześć miesięcy)? należy mieć na uwadze przepisy art. 23 ust. 5c i art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT?, oraz przepisy art. 16 ust. 5c w związku z art. 17a pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą CIT?.

Przepisy powyższe stanowią, iż w przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości opłat w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 pozostaje do wartości samochodu będącego przedmiotem umowy, stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości początkowej samochodu.

Ustawa nie zawiera w tym zakresie szczególnej regulacji odnoszącej się do umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W konsekwencji, możliwe wydaje się rozwiązanie, że przy umowie najmu zawartej na okres przekraczający sześć miesięcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy PIT (odpowiednio art. 16 pkt 49a ustawy CIT), do całej opłaty z tytułu czynszu wynikającej z umowy najmu stosuje się ograniczenie wynikające z tych przepisów.

Natomiast odpowiadając na pytanie 2 „Jaka część wartości wynikającej ze znowelizowanego art. 16 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i odpowiednio art. 23 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) powinna być przyporządkowana do czynszów za poszczególne miesiące używania pojazdu na podstawie umów wymienionych w powyższych przepisach?”, należy stwierdzić, iż kwestie takie powinna co do zasady regulować umowa zawarta pomiędzy stronami. Oczywiście przy założeniu, że chodzi o umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w art. 23 ust. 5d ustawy PIT (odpowiednio art. 16 ust. 5d ustawy CIT).

W przypadku pytania 3 „Do jakiej wartości należy odwołać się w przypadku umów opisanych w pytaniu nr 2, jeśli wykorzystywane na ich podstawie samochody nie są objęte ubezpieczeniami dobrowolnymi lub też są objęte ochroną wynikającą z kilku polis ubezpieczeniowych, w których wartości przyjęte dla celów ubezpieczenia są różne?”, w mojej ocenie, w takiej sytuacji należy przyjąć wartość rynkową samochodu osobowego. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową samochodu osobowego wynikająca z kilku polis, w zakresie ubezpieczeń majątkowych, możemy wyłącznie otrzymać odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionej szkody (stracie, którą doznaliśmy w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową) a nie wielokrotność odszkodowań odpowiadającej liczbie polis, stosownie do art. 824.1 Kodeksu cywilnego.

W sprawach będących przedmiotem zapytania Ministerstwo Finansów zamierza wydać objaśnienia podatkowe.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Filip Świtała

Warszawa, 10 kwietnia 2019 r.

 

Za: SEJM RP - Interpelacja nr 29331 w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych

Data publikacji: 25/04/2019

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

668 453 452

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce