twitter
facebook

Jak rozliczać w kosztach leasing zawarty ze szwajcarską firmą?

PYTANIE

Firma podpisała umowę leasingu operacyjnego ze szwajcarską firmą. Jest zobowiązania do płacenia podatku u źródła. Faktura za maj wynosi 5000 euro: 4750 euro w czerwcu zostanie zapłacone dla kontrahenta, 250 euro (w przeliczeniu na złote) zostanie przelane w lipcu do urzędu skarbowego.

Kiedy i jaka kwotę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Jeśli faktura opiewająca na 5000 euro została wystawiona przez firmę szwajcarską w maju, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia tej faktury.

Kosztem uzyskania przychodów jest także kwota 250 euro stanowiąca podatek "u źródła".

Wydatek ten można ująć w kosztach uzyskania przychodów w całości w dacie wystawienia faktury przez kontrahenta. Nie ma wówczas znaczenia termin uiszczenia zapłaty przez usługobiorcę, ani termin zapłaty podatku "u źródła".

Przeliczenia kwoty 5000 euro na złote dokonać należy według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury.

Gdyby jednak choćby część płatności za tę fakturę podatnik dokonał gotówką, wówczas w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnik winien, w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego:

  1. zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo
  2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększyć przychody.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W sytuacji opisanej w pytaniu stroną transakcji, z której wynika płatność, jest firma szwajcarska.

Ustawa ta reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie.

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Definicja przedsiębiorcy zagranicznego określona w ustawie mówi że jest to osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

Przepisy nie utożsamiają pojęcia przedsiębiorcy z pojęciem przedsiębiorcy zagranicznego. 

Jednak innego zdania jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej uznał, że obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy transakcji, których stroną jest "inny przedsiębiorca", a w zakresie tego pojęcia, w ocenie tego organu, mieszczą się również przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

Jeśli więc faktura wystawiona w maju opiewa na 5000 euro dla wyliczenia limitu 15.000 zł transakcję tę należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji - biorąc pod uwagę, że obecnie kurs euro przekracza 4 zł, limit ten został przekroczony.

Na mocyprzepisów za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia tej faktury.

Zgodnie zaś z innymi regulacjami, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zatem podatnik może zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w dniu wystawienia faktury.

Gdyby jednak płatności za tę fakturę dokonał gotówką, w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnik winien, w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego:

  1. zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo
  2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększyć przychody.

Należy zaznaczyć, że jeżeli płatność nie nastąpiła gotówką lecz np. przelewem bankowym, oczywistym jest, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia tej faktury, a więc wydatek ten można ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury przez kontrahenta. Nie ma wówczas znaczenia termin uiszczenia zapłaty przez usługobiorcę.

Odnosząc się do kwoty 250 euro stanowiącej podatek"u źródła" zapłacony przez firmę jako usługobiorcę, jest to element płaconego przez firmę wynagrodzenia z tytułu nabycia usługleasingu operacyjnego od szwajcarskiej firmy. W takim przypadkukwota tego podatku stanowi dodatkowy element kosztowy, jako część należnego wynagrodzenia.

Data publikacji: 14/07/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

120

zła odpowiedź

6

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce