FAQ

Czym jest leasing? Czy mogę leasingować używane auto? Co wrzucamy w koszty w wynajmie samochodu?
Na te i inne, najczęściej zadawane przez Was pytania, dajemy Wam odpowiedzi poniżej.
Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś - zapraszamy do kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

 • I. PODSTAWY LEASINGU

  • Co to jest leasing?

    Leasing to wygodna forma finansowania zakupu samochodów i innych środków trwałych, będąca alternatywą dla kredytu i płatności gotówką. Transakcja przebiega między trzema osobami: sprzedawcą, leasingodawcą i leasingobiorcą. Leasingodawca kupuje przedmiot leasingu (PL) od sprzedawcy i na czas określony umową przekazuje prawo do odpłatnego korzystania z niego leasingobiorcy. Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały czas obowiązywania umowy pozostaje leasingodawca. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingobiorca otrzymuje prawo własności do przedmiotu leasingu lub może wykupić go za z góry określoną kwotę.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kim jest Leasingodawca (Finansujący)?

   To firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim w zamian za okresowe płatności.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kim jest Leasingobiorca (Korzystający)?

   To Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu (samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, naczepy, maszyny itp.) w zamian za okresową spłatę rat leasingowych. Raty najczęściej płacone są miesięcznie, ale dopuszczalna jest płatność rat w okresach innych niż miesiąc.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kim jest Dostawca (Zbywca)?

   To przedsiębiorstwo sprzedające przedmiot, który będzie następnie użytkowany przez leasingobiorcę. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa tylko wskazany środek trwały od wybranego przez Klienta dostawcy.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co to są raty leasingowe?

   Raty leasingowe (zwane też czynszem leasingowym) stanowią opłatę, jaką leasingobiorca uiszcza na rzecz leasingodawcy w zamian za prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Raty opłacane są co miesiąc, a ich wysokość określona jest umową leasingową.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czym jest leasing operacyjny?

   Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

   Aby umowa była umową leasingu operacyjnego musi spełniać następujące warunki:

   • Czas trwania umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. Oznacza to, że np. Przedmiot mający stawkę amortyzacji 20% będzie amortyzowany przez 60 miesięcy. Jeśli przyjmiemy 40% tego czasu to umowa leasingu na taki przedmiot nie może trwać krócej niż 24 miesiące.
   • Wartość wykupu PL przez leasingobiorcę nie może być niższa niż niezamortyzowana wartość PL (przy zastosowaniu metody degresywnej przez firmę leasingową). Czyli przy przedmiocie ze stawką amortyzacji 20% pierwszy warunek pozwala wyznacza minimalny czas jej trwania na 24 miesiące. Jednak zgodnie z punktem drugim wykup końcowy PL nie może być niższy niż 16% bo tyle zostaje jeszcze niezamortyzowanej wartości PL po 24 miesiącach.
   • Suma wszystkich rat netto w umowie leasingu musi być wyższa od wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem leasingu.


   Umowa leasingu ma znamiona umowy najmu. W związku z tym jest to usługa, której stawka VAT wynosi 23%. Oznacza to, że leasingodawca kupuje przedmiot umowy, zaś leasingobiorca otrzymuje PL w użytkowanie za ratę miesięczną określoną w harmonogramie spłat. Przywilejem leasingobiorcy jest wykupienie przez niego przedmiotu najmu po preferencyjnej cenie np. 1% przy umowie na 36 miesięcy.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czym jest leasing finansowy?

   W leasingu finansowym przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc przeciwnie do leasingu operacyjnego, to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT natomiast należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. Warto wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

   Umowa leasingu finansowego ma znamiona dostawy towaru. Leasingobiorca kupuje i dostarcza PL leasingobiorcy razem z fakturą za usługę na której jest adnotacja, że przeniesienie własności nastąpi z zapłatą ostatniego czynszu zgodnie z harmonogramem umowy leasingu finansowego.

   Minimalny czas trwania umowy leasingu finansowego to 6 miesięcy jednak, aby klient mógł dokonać odpisów amortyzacyjnych umowa powinna trwać minimum 12 miesięcy.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kiedy wybrać leasing operacyjny a kiedy leasing finansowy?

   O tym jaki rodzaj leasingu wybiera leasingobiorca decyduję stawka VAT jaka jest na dokumencie sprzedażowym PL od dostawcy. Jeśli jest to faktura VAT 23% - co do zasady stosujemy leasing operacyjny.  Jeśli dostawca sprzedaje przedmiot ze stawką VAT inną niż 23% (np. VAT 8% na sprzęt medyczny, 0% przy sprzedaży samochodów przez komisy w „procedura marży – towary używane“, w niektórych firmach leasingowych na umowę kupna-sprzedaży, itp ) stosujemy leasing finansowy. Oczywiście są sytuacje kiedy leasingobiorca wybierając przedmiot na fakturę VAT 23% życzy sobie leasing finansowy ponieważ zależy mu na szybkim odliczeniu VAT-u (na podstawie faktury wystawionej na początku umowy przez firmę leasingową), który będzie musiał zapłacić na początku umowy leasingu finansowego.

   Przy doborze rodzaju leasingu nie jest istotne czy leasingobiorca jest płatnikiem VAT. Nawet jeśli nie jest, to przy leasingu operacyjnym całość raty leasingowej włącznie z naliczonym w niej VAT-em będzie stanowiła dla niego koszty uzyskania przychodu.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czym jest wynajem długoterminowy (leasing mobilny, leasing z serwisem, leasing all inclusive)?

   Wynajem długoterminowy (Leasing All Inclusive) jest umową leasingu operacyjnego połączoną z umową serwisową. Klient w ramach raty za serwis może mieć pełną obsługę serwisową samochodu. Oznacza to dla niego niewielki równy i przewidywalny koszt użytkowania samochodu zamiast okresowych większych wydatków związanych z terminami serwisów oraz niespodziewanych napraw mechanicznych.

   Dodatkową korzyścią tej oferty są również niskie raty miesięczne (w porównaniu z tradycyjnym leasingiem operacyjnym). Wynika to z tego, że firma leasingowa wylicza jaką wartość rynkową będzie miał samochód na końcu umowy i tą wartość zostawia na koniec umowy a leasingobiorca nie ma obowiązku wykupu samochodu tylko spłaca w ratach wartość pomiędzy ceną zakupu a wartością końcową tzw. Residual Value (RV). Jest to oferta podobna do umowy wynajmu długoterminowego.

   Ta forma finansowania kierowana jest przede wszystkim do tych klientów, którzy chcą użytkować a nie posiadać pojazd. Daje ona możliwość obniżenia kosztów miesięcznych użytkowania samochodu ponieważ wartość do spłaty w trakcie umowy jest niższa od pełnej wartości samochodu, którą trzeba spłacić w leasingu tradycyjnym.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czym jest najem konsumencki?

   Najem konsumencki jest, podobnie jak wynajem długoterminowy, umową leasingu operacyjnego, ale przeznaczoną dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

   Ta forma finansowania kierowana jest przede wszystkim do tych klientów, którzy chcą użytkować a nie posiadać pojazd. Daje ona możliwość obniżenia kosztów miesięcznych użytkowania samochodu ponieważ wartość do spłaty w trakcie umowy jest niższa od pełnej wartości samochodu, którą trzeba spłacić w leasingu tradycyjnym.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jakie są warunki wzięcia samochodu w najmie konsumenckim?

   W najmie konsumenckim można wziąć tylko samochody nowe, od autoryzowanych dealerów. Konsument powinien udokumentować stałe dochody.


   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę wziąć auto używane w wynajem?

   W najmie konsumenckim – tylko nowe.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę wziąć auto używane w leasingu konsumenckim?

   Tak. Jednak wiek auta na koniec umowy nie może przekroczyć 10 lat.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czym jest pożyczka leasingowa?

   Pożyczka została stworzona przez firmy leasingowe jako narzędzie konkurencyjne dla kredytu samochodowego. Jest to produkt dla przedsiębiorców. Przedmiotem umowy (w odróżnieniu od umów leasingu) nie jest tu konkretny przedmiot tylko gotówka pożyczona przez finansującego, zaś samochód jest tylko zabezpieczeniem jej spłaty.

   Pożyczka w ujęciu podatkowym różni się od umowy leasingu. Kosztem uzyskania przychodu dla klienta są odpisy amortyzacyjne (faktura za przedmiot umowy jest wystawiana na klienta w związku z tym amortyzacja jest po jego stronie), oraz odsetki od finansowania.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czym jest kredyt?

   Kredyt samochodowy jest produktem skierowanym głównie dla konsumentów. Podobnie jak w pożyczce przedmiotem umowy jest kwota pieniędzy, a samochód jest jedynie zabezpieczeniem spłaty tego finansowania.

   Kredyt samochodowy może być również zawierany z przedsiębiorcami jednak zawsze będą musieli oni przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody i na ich podstawie zostanie określona ich zdolność kredytowa. W uzasadnionych przypadkach mimo tej niedogodności kredyt samochodowy jest atrakcyjną formą finansowania dla przedsiębiorców np. Wtedy kiedy wiek samochodu przekracza maksymalne granice wyznaczone w leasingu lub pożyczce (bardziej restrykcyjne niż w kredycie), lub dokument zakupy nie jest akceptowalny przez firmy leasingowe (umowa kupna – sprzedaży od osoby prywatnej).

   W przypadku przedsiębiorców podobnie jak w pożyczce kosztami uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
 • II. KWESTIE PODATKOWE

  • Co wrzucę w koszty w leasingu operacyjnym?

   Do kosztów w leasingu operacyjnym wrzucimy opłatę wstępną i raty leasingowe.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co wrzucę w koszty w leasingu finansowym/kapitałowym?

   Do kosztów w leasingu w leasingu finansowym wrzucimy część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację. Podstawą przyjętą do amortyzacji jest wartość przedmiotu leasingu.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co wrzucę w koszty w wynajmie samochodu?

   W wynajmie kosztem są opłata wstępna, raty leasingowe oraz opłata serwisowa. 

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jak mogę odliczać VAT od rat leasingowych?

   Odliczenie VAT od opłat leasingowych jest zależne od przedmiotu leasingu. Co do zasady VAT od wszystkich opłat związanych z umową leasingu (opłata wstępna, raty leasingowe, opłaty wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji) podlega odliczeniu w całości przez leasingobiorcę. Wyjątek stanowią tu samochody osobowe i dostawcze o DMC do 3.5 t. W przypadku tych pojazdów leasingobiorca może odliczyć jedynie 50% VAT. Pozostałe 50% stanowi jego koszty uzyskania przychodu.


   Istnieje możliwość pełnego odliczenia VAT od wszystkich opłat leasingowych pod warunkiem:

   • w przypadku samochodu osobowego - złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT-26 o wykorzystaniu samochodu tylko do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i prowadzenia szczegółowej Ewidencji Przebiegu Pojazdu oraz stworzenia regulaminu zasad użytkowania pojazdu z którym zostaną zaznajomieni wszyscy pracownicy podatnika;

   lub

   • w przypadku samochodu dostawczego do 3,5 t. - uzyskanie w stacji diagnostycznej badania technicznego potwierdzającego, że samochód posiada tylko jeden rząd siedzeń oraz przestrzeń ładunkową większą od przestrzeni pasażerskiej (oba warunki konieczne ). W tym przypadku diagnosta do dowodu rejestracyjnego wbija pieczątkę VAT-1, która uprawnia przedsiębiorcę do pełnego odliczenia VAT od zakupu oraz eksploatacji auta.
   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jak mogę odliczyć podatek VAT od samochodu osobowego i dostawczego do 3,5 t. bez homologacji ciężarowej?

   Przepisy (Ustawa o podatku od towarów i usług) regulują, że każdy przedsiębiorca kupując samochód osobowy ma prawo odprowadzić od niego 50% VAT-u należnego. Drugie 50% VAT może wliczyć w koszty uzyskania przychodu (KUP). Dotyczy to sytuacji, gdy pojazd będzie przez przedsiębiorcę wykorzystywany w tzw. celach mieszanych (tj. zarówno w celach firmowych jak i prywatnych).

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jestem płatnikiem podatku VAT, mam samochód osobowy w leasingu operacyjnym i używam go do celów mieszanych (firmowych i prywatnych). Co mogę wrzucić w koszty?

   W leasingu operacyjnym kosztem są opłata wstępna netto + 50% VAT-u (VAT nieodliczony), rata leasingowa netto + 50% VAT-u (VAT nieodliczony), rata serwisowa netto w 75% + 75% nieodliczonego VAT-u (czyli z 50% VAT też 75%). Przy czym należy pamiętać, że nie wrzucimy w koszty kwoty większej niż określony tzw. limit kwotowy: 150.000 zł w przypadku samochodów z napędem spalinowym oraz 225.000 zł w przypadku samochodów z napędem elektrycznym.
   Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć wydatki związane z użytkowaniem i eksploatacją pojazdu.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jestem płatnikiem podatku VAT, mam auto za 240450,41 netto w leasingu operacyjnym i używam go do celów firmowych i prywatnych. Co mogę wrzucić w koszty?

   Przyjmijmy, że mamy ratę leasingu w wysokości: 3978,09 zł netto
   Wartość samochodu: 240450,41 zł netto
   VAT 23%: 55303,59 zł
   ½ VAT: 27651,80 zł

   Ustalamy proporcję, czyli 150000/268102,21 (netto + połowa VAT-u) = 0,56 (56%)

   W koszty wrzucimy:
   Rata 3978,09 netto x 56% = 2227,73
   + połowa VAT-u x wskaźnik 56% = 457,48 (rata 3978,09 netto x 23% = 914,96 / 2 = 457,48) x 56% = 256,19
   2227,73 + 256,19 = 2483,92 zł

   W sumie w koszty wrzucimy: 2483,92 co miesiąc.
   W całym okresie 2483,92 *36 = 89421,12

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jak powinienem amortyzować samochód osobowy w przypadku kredytu, pożyczki lub leasingu finansowego?

   Samochód osobowy to specyficzny rodzaj środka trwałego, do którego nie można zastosować każdej z metod amortyzacji. Zgodnie z przepisami amortyzacja samochodu osobowego może przebiegać:

   • według metody liniowej, gdzie maksymalna roczna stawka wynosi 20%,
   • według metody przyspieszonej w przypadku kiedy podatnik nabywa samochód używany powyżej 6 miesięcy przed jego zakupem. Wtedy można zastosować współczynnik amortyzacji * 2 co oznacza, że w ciągu roku można amortyzować max. 40% WPŚT, a całkowity okres amortyzacji wyniesie 30 miesięcy,
   • jednorazowo - ale tylko wówczas, gdy wartość początkowa samochodu nie przekroczyła 10 000 zł (netto - w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT).


   Ograniczenia:


   Ustawodawca dla samochodów osobowych ustalił górną wartość amortyzacji na poziomie 150.000 zł i dla samochodów elektrycznych 225.000 zł.

   Oznacza to, że jeśli kupimy samochód osobowy o wartości większej niż 150.000 zł (np. 300.000 zł) to nie możemy przyjąć jako WPŚT jego rzeczywistej ceny i możemy zamortyzować jedynie równowartość 150.000 zł.

   Również dla samochodów osobowych, wykorzystywanych przez przedsiębiorcę w cyklu mieszanym (użytek służbowo – prywatny), kiedy nie została złożona w Urzędzie Skarbowym deklaracja, że auto będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością i nie jest prowadzona przez przedsiębiorcę karta przebiegu pojazdu) możliwość zakwalifikowania do KUP tylko 75% poniesionych wydatków związanych z jego eksploatacją.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co jest moim kosztem uzyskania przychodu w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego?

   W przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć wszystkie opłaty netto związane z umową leasingową (opłata, wstępna, raty, opłaty wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji) oraz 50% nieodliczonego podatku VAT. Dla pojazdów osobowych o wartości przekraczającej 150000 zł (225000 zł dla samochodów elektrycznych), leasingodawca może w Koszty Uzyskania Przychodu zaliczyć jedynie część opłat wynikających z umowy leasingu będącą proporcji między faktyczną ceną samochodu a wartością 150000 PLN. Przy czym jako kwotę 150000 zł limitu rozumiemy wartość netto pojazdu plus 50% VAT nieodliczonego. Mając samochód w kwocie powyżej 150 tyś zł należy wyliczyć proporcję między ceną samochodu a kwotą limitu i zgodnie z nią proporcjonalnie zaliczać opłaty leasingowe do kosztów uzyskania przychodu.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę sfinansować samochód na fakturę VATmarża?

   Zdecydowana większość firm leasingowych dopuszcza możliwość zawierania umów na pojazdy sprzedawane na tzw. fakturę VATmarża. Na ogół będzie to umowa leasingu finansowego, w niektórych przypadkach umowa pożyczki. W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwe zawarcie umowy leasingu operacyjnego – w takim przypadku wartość samochodu z faktury VATmarża zostanie potraktowana jako cena netto.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę rozliczać koszty użytkowania samochodu na podstawie tzw. kilometrówki?

   Z początkiem 2019 r. Ustawodawca zlikwidował możliwość stosowania tzw. kilometrówki do rozliczania kosztów użytkowania samochodu prywatnego w firmie.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca wykorzystujący samochód prywatny w firmie do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć jedynie 20% wydatków związanych z eksploatacją auta.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
 • III. PRZEDMIOTY LEASINGU

  • Co mogę wziąć w leasing?

   Przedmiotem leasingu mogą być ruchomości jak i nieruchomości.

   W ramach umowy leasingu można sfinansować każdy przedmiot, który może być zakwalifikowany jako środek trwały. Poza najpopularniejszymi przedmiotami jakimi są samochody osobowe i dostawcze, przedmiotem leasingu mogą być np. meble, sprzęt IT, rowery i inne nietypowe przedmioty. W przypadku tych ostatnich, jak również w przypadku maszyn i urządzeń dużym ograniczeniem będzie wiek przedmiotu.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jaka może być minimalna wartość przedmiotu leasingu?

   Każdy leasingodawca określa minimalną wartość umowy w swoim własnym zakresie, stąd wartości te będą różne dla każdej z firm leasingowych. W przypadku leasingu drobnych urządzeń można ubiegać się o leasing o wartości ok. 1.000 zł, natomiast w przypadku samochodów w większości firm leasingowych dolną granicą jest zazwyczaj kwota 10.000 zł.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jaki może być wiek przedmiotu leasingu?

   Najczęściej przyjmuje się, że przedmiot nie powinien być starszy niż 8 lat w przypadku samochodów, natomiast w przypadku maszyn i urządzeń często jest tak, że są finansowane nawet stare maszyny z uwagi na małą utratę wartości.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Ile lat może mieć samochód do leasingu?

   Zdecydowana większość firm leasingowych oferuje leasing dla samochodów, których wiek na zakończenie umowy nie może przekraczać 8-10 lat. W przypadku samochodów starszych, w ofercie leasingodawców można znaleźć pożyczkę, gdzie wiek przedmiotu na koniec umowy wynosi 18 lat. Zdarza się też tak, że leasingodawcy finansują samochody bez limitu wieku.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy można leasingować używane maszyny i urządzenia?

   Leasingodawcy jak najbardziej dopuszczają możliwość finansowania używanych maszyn i urządzeń. Maksymalny wiek maszyny/urządzenia na zakończenie umowy leasingu będzie różnił się w zależności od wymogów wybranej firmy leasingowej, choć są również takie, które nie określają górnego wieku maszyny, o ile ta jest sprawna i jej cena odpowiada wartości rynkowej. W przypadku używanych maszyn i urządzeń będzie zawsze wymagana wycena rzeczoznawcy potwierdzająca stan techniczny i wartość rynkową przedmiotu.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kto jest właścicielem przedmiotu w leasingu?

   Właścicielem przedmiotu w leasingu jest zawsze finansujący, czyli firma leasingowa a nie użytkownik. W konsekwencji użytkownik chcąc dokonać zmian w użytkowanym przedmiocie musi uzyskać zgodę leasingodawcy (np. montaż haka lub instalacji gazowej w samochodzie). W przypadku leasingu operacyjnego przeniesienie prawa własności następuje na podstawie ostatniej faktury (tzw. Wykup PL), natomiast w przypadku leasingu finansowego/kapitałowego na zakończenie umowy wystawiana jest faktura na opłatę administracyjną z tytułu przeniesienia prawa własności na leasingobiorcę.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kto ponosi konsekwencje wyboru przedmiotu leasingu?

   Konsekwencje wyboru przedmiotu leasingu zawsze ponosi leasingobiorca – to on zgłasza się do firmy leasingowej z prośbą o sfinansowanie wybranego przez siebie przedmiotu leasingu. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu uniemożliwiających korzystanie z niego, zobowiązany jest do usunięcia tych wad i spłaty bieżących rat leasingowych. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zwrócenia się z prośbą do firmy leasingowej o zawieszenie spłaty rat do czasu naprawy.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę wziąć leasing na samochód od osoby prywatnej?

   Zdecydowana większość firm leasingowych preferuje zakup na fakturę VAT (tzw. VATmarża lub VAT 23%). W kilku zaledwie przypadkach istnieje możliwość zakupu przedmiotu leasingu (głównie samochodów) od osoby prywatnej, jednak firmy finansujące wartość z umowy sprzedaży traktują jako cenę netto do umowy leasingu operacyjnego. Obecnie (stan na: 03.12.2019) jedna z firm leasingowych oferuje leasing finansowy dla samochodów kupowanych od osób prywatnych na umowę sprzedaży. Przedsiębiorca zainteresowany nabyciem samochodu od osoby prywatnej łatwiej uzyska zgodę na finansowanie w tzw. Pożyczce leasingowej.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę sam zarejestrować samochód?

   W przypadku umowy leasingu uprawnionym do rejestracji samochodu jest jedynie właściciel czyli firma leasingowa. Ograniczony jest również wybór miejsca rejestracji – jest on ograniczony do miejscowości, w których dana firma leasingowa ma zarejestrowany w KRS oddział. Konsekwencją tego jest również konieczność pośredniczenia pracownika firmy leasingowej przy wymianie dowodu, wbicia do dowodu badań technicznych, normy EURO, haka i tym podobnych. Jeśli klientowi zależy na samodzielnej rejestracji lub swobodzie wyboru miejsca rejestracji, może skorzystać z oferty firmy leasingowej w zakresie pożyczki lub sfinansować zakup samochodu w formie kredytu.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kto ubezpiecza samochód?

   Do zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC samochodu zobowiązany jest Leasingobiorca.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kto opłaca składkę za ubezpieczenie komunikacyjne?

   W leasingu płatnikiem składki za ubezpieczenie komunikacyjne jest leasingobiorca. W przypadku ubezpieczenia zawieranego za pośrednictwem firmy leasingowej często występuje możliwość rozłożenia płatności na raty (płatne osobno lub razem z ratą leasingową – w zależności od możliwości danego leasingodawcy). W przypadku ubezpieczenia zawieranego indywidualnie przez leasingobiorcę firmy leasingowe wymagają na ogół jednorazowej zapłaty za polisę.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czym jest Ubezpieczenie GAP?

   GAP jest ubezpieczeniem, które w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży auta zapewnia dodatkowe środki na pokrycie utraty wartości pojazdu w czasie ubezpieczenia. Uzupełnia np. wypłatę z tytułu AC do wartości początkowej zakupu samochodu.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy muszę dokonywać napraw tylko w autoryzowanych serwisach?

   W przypadku umowy leasingu, każdy leasingobiorca zobowiązany jest do używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także na swój koszt dokonywać napraw i przeglądów zgodnie z normami i instrukcjami producenta. Leasingodawcy zobowiązują leasingobiorców do dokonywania napraw i przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi zgodnie z obowiązującymi warunkami gwarancji. W praktyce leasingobiorcy użytkujący używane samochody rzadko korzystają z usług autoryzowanych stacji obsługi i dokonują napraw poza ASO. Należy jednak zaznaczyć, że finansujący zapewniają sobie prawo dokonywania oględzin i weryfikacji stanu technicznego pojazdu na żądanie.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kto ponosi koszty serwisu?

   Sposób finansowania kosztów serwisu jest uzależniony od rodzaju umowy, którą zawrzemy z firmą leasingową. Leasingodawcy oferujący usługi leasingu z serwisem czy wynajmu długoterminowego na ogół wliczają koszt serwisu w miesięczne raty leasingowe – w takiej sytuacji w przypadku potrzeby skorzystania z serwisu wystarczy jedynie skontaktować się z serwisem na umówienie wizyty. Jeśli klient skorzysta z oferty leasingu operacyjnego lub finansowego, koszty serwisu będzie musiał pokrywać we własnym zakresie.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę zamontować LPG, hak, tablice indywidualne, GPS, okleić pojazd, etc. w przypadku pojazdu w leasingu?

   Mając pojazd w leasingu najlepiej wystąpić o zgodę do firmy leasingowej na dokonanie w nim zmian.

   W przypadku leasingu finansowego faktura za np. LPG winna być wystawiona na leasingobiorcę, w przypadku leasingu operacyjnego i konsumenckiego na leasingodawcę.

   Po otrzymaniu zgody klient powinien skontaktować się z rejestratorem danej firmy leasingowej w celu dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy można wyleasingować samochód z zagranicy?

   Leasing samochodu sprowadzonego z zagranicy nie stanowi żadnego problemu, o ile dostawcą (sprzedającym) jest firma z Polski. Samochód taki nie musi być zarejestrowany w Polsce. W przypadku samochodów osobowych z pojemnością silnika powyżej 2 litrów do wydania decyzji może być wymagane udokumentowanie opłacenia akcyzy, a czasami dodatkowo wycena rzeczoznawcy.

   Istnieje możliwość leasingu samochodów sprzedawanych bezpośrednio przez zagranicznych dostawców, jednak możliwość taka jest ograniczona głównie dla samochodów nowych od autoryzowanych sprzedawców. W nielicznych przypadkach można znaleźć leasingodawców gotowych zapłacić za granicę za samochody używane, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami dotyczącymi weryfikacji i wyceny samochodu za granicą RP.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
 • IV. WARUNKI DLA KLIENTA

  • Ile lat może mieć leasingobiorca? Jaki może być wiek leasingobiorcy?

   Leasingobiorca w zależności od firmy leasingowej może uzyskać leasing od 18 roku życia. Niektóre firmy posiadają też górną granicę wieku leasingobiorcy, gdzie wiek leasingobiorcy na koniec umowy nie powinien przekroczyć 75 lat.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jak długo muszę prowadzić działalność aby wziąć leasing?

   Część firm leasingowych daje możliwość zawarcia umowy dla nowych działalności już od pierwszego dnia. W takim przypadku zawsze będzie wymagany udział własny lub dodatkowe zabezpieczenia umowy. W przypadku przedmiotów nietypowych lub przedmiotów o dużej wartości na ogół wymagany będzie dłuższy okres prowadzenia działalności – może to być okres od 6-ciu miesięcy do nawet 1 roku.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kto może być użytkownikiem auta w leasingu?

   Użytkownikiem auta w leasingu w zasadzie może być leasingobiorca i osoby spokrewnione z nim w pierwszej linii oraz pracownicy etatowi. Wszystko też zależy od danej firmy leasingowej. Są przypadki, że może być tzw. jednorazowe grzecznościowe użyczenie pojazdu lub użytkowanie na okaziciela.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy małżonek musi wyrazić zgodę na leasing?

   W przypadku jednoosobowych działalności większość firm leasingowych będzie wymagała zgody małżonka na zawarcie umowy leasingu (w przypadku ustawowej wspólności majątkowej). Wymóg ten dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych. Zgoda ta nie będzie wymagana w przypadku osób reprezentujących spółki kapitałowe.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy dostanę leasing jeśli nie mam dochodu?

   W przypadku typowych i łatwozbywalnych przedmiotów (najczęściej samochodów osobowych i dostawczych, naczep czy niedrogich ciągników siodłowych),  firmy leasingowe na ogół stosują procedury uproszczone, w których nie biorą pod uwagę dochodów klienta. W przypadku konieczności podania wyników finansowych wnioskującego częściej bierze się pod uwagę wysokość obrotów (przychód) klienta. Jeśli brak dochodu (strata) wynika z inwestycji lub amortyzacji, na ogół wystarczy wyjaśnienie i udokumentowanie powyższych kosztów.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy dostanę leasing jeżeli mam zaległości w spłacie kredytu?

   Tak, jest możliwość uzyskania leasingu dla firm z zaległościami w spłacie kredytu. Jednak decyzja w takim przypadku jest indywidualna.

   W zdecydowanej większości firm leasingowych przedsiębiorca posiadający wpisy w KRD i negatywną historię w BIK (nie ma znaczenia czy są to wpisy dotyczące działalności gospodarczej czy reprezentanta firmy jako konsumenta) istnieje możliwość uzyskania finansowania z negatywną historią kredytową. Może to być jednak obwarowane spełnieniem pewnych wymogów, tzn. większej wpłacie wstępnej lub przy zakupie nowego samochodu od autoryzowanego dostawcy, niektórzy leasingodawcy dopuszczają możliwość odstąpienia od weryfikacji BIK.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy dostanę leasing jeżeli mam wpisy w KRD?

   Tak, jest możliwość uzyskania leasingu dla firm z wpisami w KRD. Jednak decyzja w takim przypadku jest indywidualna. Może być uzależniona od wysokości wpisu lub od przedstawienia dokumentów sprawy jeżeli wpis jest przedmiotem sporu rozwiązywanego na drodze sądowej.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy dostanę leasing na firmę zarejestrowaną za granicą RP?

   Niestety, firmy leasingowe odmawiają zawierania umów leasingowych z podmiotami, które są zarejestrowane za granicą i nie mają swojej siedziby/oddziału na terenie RP.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy obcokrajowiec może wziąć leasing?

   Tak. Firmy leasingowe w przypadku obcokrajowców wymagają najczęściej karty stałego pobytu, bywa że wystarczy karta tymczasowego pobytu nie krótszego niż okres finansowania, chyba że jest to kolejna wydawana karta.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
 • V. UMOWA LEASINGU

 • Dokumenty wymagane do złożenia wniosku przy umowie leasingu/pożyczki

  • Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku leasingowego/pożyczki?

   Dokumenty wymagane do złożenia wniosku leasingowego/pożyczki zależą od różnych parametrów, m.in. od przedmiotu,  od długości prowadzonej działalności, wieku leasingobiorcy/pożyczkobiorcy. W zależności od firm leasingowych zasady są różne. Na ogół potrzebne są dane z dowodu osobistego leasingobiorcy/pożyczkobiorcy, proforma przedmiotu leasingu/pożyczki, e-mail, telefon, liczba pracowników, obroty za zeszły rok.

   W zależności od powyższych parametrów dodatkowo mogą być potrzebne dokumentami finansowe.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy w leasingu zawsze jest wymagany weksel?

   Nie, zawsze w leasingu zabezpieczeniem jest weksel.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy w trakcie trwania umowy leasingu mogę zmienić harmonogram umowy (skrócić, wydłużyć, rata balonowa)?

   W większości firmy leasingowe dają możliwość zmiany harmonogramu. Opłata za zmianę harmonogramu lub symulację zgodna z obowiązującą Tabelą Opłat.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
 • Rozliczenie umowy leasingu/kredytu/pożyczki

  • Jaki dokument dostanę do rozliczenia opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym?

   W leasingu operacyjnym wystawiana jest faktura za opłatę wstępną na leasingobiorcę.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co w przypadku gdy dostawca wystawił mi fakturę za wpłatę zaliczki przy finansowaniu w leasingu operacyjnym?

   Dostawca powinien zrobić korektę faktury do „0” ponieważ leasingobiorca otrzyma fakturę na opłatę wstępną od leasingodawcy. Dostawca wystawia fakturę na firmę leasingową na całą wartość przedmiotu leasingu, w uwagach wpisuje informacje o wpłacie zaliczki przez klienta. Firma leasingowa pomniejsza przelew do dostawcy o kwotę zaliczki wpłaconej przez klienta.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy można nadpłacać leasing?

   W przypadku umów leasingu operacyjnego jest możliwość aby Klient nadpłacał leasing. Jednak w zależności od firmy leasingowej zasady mogą być różne, np. kwota zwiększonej raty nie może przekroczyć 30% kapitału aktualnie pozostającego do spłaty. Aby dokonać nadpłaty Klient musi przesłać do działu obsługi klienta skan wypełnionego i podpisanego zgodnie z reprezentacją wniosku. Zmiana raty może być wykonana do kolejnej nie zafakturowanej jeszcze raty.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę podpisać umowę leasingu zdalnie?

   Nie. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, umowa leasingu musi być podpisana w formie papierowej pod rygorem nieważności, a leasingobiorca musi złożyć podpis w obecności przedstawiciela firmy leasingowej posiadającego stosowne pełnomocnictwa.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy muszę osobiście podpisać umowę (podpis własnoręczny / pełnomocnik)?

   Umowę leasingu może podpisać osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo do zawierania zobowiązań wekslowych. Należy jednak pamiętać, że firma leasingowa będzie weryfikowała pełnomocnika jak reprezentanta leasingobiorcy.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
 • Właściciel przedmiotu leasingu/kredytu/pożyczki

  • Kto jest właścicielem przedmiotu leasingu operacyjnego/finansowego?

   Właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca (Firma Leasingowa).

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Kto jest właścicielem przedmiotu w pożyczce/kredycie?

   Właścicielem przedmiotu w pożyczce/kredycie jest klient w przypadku przewłaszczenia warunkowego, natomiast przy przewłaszczeniu częściowym klient jest właścicielem w 51% natomiast bank w 49%. Jest również przewłaszczenie całkowite, gdzie właścicielem jest bank/pożyczkodawca.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
 • Parametry umowy leasingu/kredytu/pożyczki

  • Jaki może być okres umowy leasingu operacyjnego?

   W zależności od firmy leasingowej okres leasingu operacyjnego może być od 24 do 84 miesięcy.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jaki może być okres umowy leasingu finansowego/kapitałowego?

   W zależności od firmy leasingowej okres leasingu finansowego może być od 6 do 84 miesięcy.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Jaka może być wpłata własna w leasingu?

   Wpłata własna zależy od przedmiotu leasingu, długości prowadzonej działalności, najczęściej na nowe przedmioty może być na poziomie 0-5%.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
 • Zakończenie umowy

  • Mam samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Czy mogę wcześniej zakończyć umowę?

   Tak. W przypadku leasingu samochodu osobowego przed okresem 24 miesięcy sprzedaż dokonywana jest za wartość wyższą rynkową lub saldo pozostałe do spłaty (kapitał pozostały do spłaty + odsetki pomniejszone o WIBOR z poprzedniego miesiąca). Niekorzystnie jest w sytuacja gdy jest duża opłata wstępna. Natomiast po tym okresie leasingobiorca chcąc wykupić przedmiot leasingu zapłaci kwotę pozostałą do spłaty.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę wcześniej zakończyć umowę leasingu finansowego?

   W przypadku umowy leasingu finansowego możemy  wykupić przedmiot leasingu za saldo pozostałe do spłaty (kapitał pozostały do spłaty + odsetki pomniejszone o WIBOR z poprzedniego miesiąca).

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę wcześniej zakończyć umowę pożyczki?

   W przypadku umowy pożyczki możemy zakończyć ją w każdej chwili płacąc kwotę kapitału pozostałego do spłaty wraz z dodatkowym kosztem 2% kwoty pozostałej do spłaty.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy mogę wcześniej zakończyć umowę kredytu?

   W przypadku umowy kredytu możemy zakończyć ją w każdej chwili płacąc kwotę kapitału pozostałego do spłaty wraz z dodatkowym kosztem 2% kwoty pozostałej do spłaty (w przypadku przedsiębiorcy). Konsument natomiast kończąc umowę przed czasem zapłaci tylko kwotę kapitału pozostałego do spłaty.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co w przypadku leasingu operacyjnego gdy zmienię formę prawną przedsiębiorstwa?

   Zmiana formy prawnej np. z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę wymaga zrobienia cesji umowy leasingu na nowy podmiot w ramach tej samej umowy. Klient na nowo jest analizowany zgodnie z procedurami firmy leasingowej.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co w przypadku leasingu finansowego gdy zmienię formę prawną przedsiębiorstwa?

   Zmiana formy prawnej np. z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę wymaga zmiany użytkownika, a co za tym idzie przeprocesowania wniosku w ramach nowej umowy leasingowej.

   Zmiana korzystającego to zakończenie starej umowy, a uruchomienie nowej na nowego klienta na ten sam przedmiot.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Po jakim czasie wypowiadana jest umowa leasingu? Co jak przestanę spłacać leasing?

   W przypadku zalegania z płatnościami w leasingu decyzja jest indywidualna zależna od sytuacji klienta. Często jest tak, że gdy zalegamy z płatnościami ponad miesiąc umowa zostaje wypowiedziana. Można ją jeszcze przywrócić, jednak w przypadku dalszego niespłacania przedmiot leasingu podlega indykacji.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co z leasingiem gdy zamknę działalność gospodarczą?

   W przypadku zamknięcia działalności gospodarczej umowa leasingowa ulega rozwiązaniu, następuje rozliczenie zgodnie z OWU. Najlepiej jeszcze przed zamknięciem działalności zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w celu dokonania rozliczenia umowy. Jeżeli na umowie nie będzie zaległości można wystąpić o cesję lub zmianę korzystającego w zależności od rodzaju leasingu (operacyjny/finansowy).

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co w przypadku upadłości firmy leasingobiorcy?

   W przypadku upadłości umowa leasingowa może być kontynuowana lub wypowiedziana przez syndyka lub radę wierzycieli.

   W przypadku wypowiedzenia umowy przedmiot leasingu zostaje oddany firmie leasingowej, a umowa rozliczona na podstawie wyceny.

   Wszelkie dokumenty muszą zostać przesłane do firmy leasingowej niezwłocznie ponieważ są określone terminy na zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej

   Leasingodawca nie procesuje na umowach z upadłością cesji ani zmiany korzystającego.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co w przypadku zgonu leasingobiorcy, który miał auto w leasingu?

   W przypadku zgonu leasingobiorcy najczęściej firmy leasingowe proponują trzy możliwości:                                        

   • kontynuowanie umowy przez spadkobiercę prowadzącego działalność gospodarczą - nie dotyczy leasingu finansowego,
   • zwrot przedmiotu leasingu
   • wykup przedmiotu leasingu (symulacja zostaje sporządzona na pisemny wniosek spadkobiercy po okazaniu dokumentów tj. poświadczenie dziedziczenia po zmarłym, jeśli jest więcej spadkobierców konieczne jest przedstawienie dokumentu zrzeczenia się praw pozostałych spadkobierców).
   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Co w przypadku szkody całkowitej?

   W przypadku szkody całkowitej umowa zostanie rozliczona w oparciu o dyskonto (kapitał pozostały do spłaty + odsetki pomniejszone o 1 M WIBOR z poprzedniego miesiąca). Rozliczenie następuje za pomocą dwóch wariantów:

   1. a) Wykup pozostałości (wraku) przez użytkownika,
   2. b) Wykup pozostałości (wraku) przez oferenta (osoba trzecia).

   Leasingobiorca otrzymuje symulację na podstawie której dokonuje wyboru rozliczenia.

   Wszystkie faktury wystawione po dacie szkody zostają skorygowane do zera.

   Użytkownik powinien podać dokładne miejsce postoju przedmiotu leasingu, wszelkie koszty parkowania oraz holowania przedmiotu ponosi leasingobiorca. W przypadku braku oferenta, klient zobowiązany jest do przetransportowania przedmiotu na miejsce wskazane przez leasingodawcę.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami
  • Czy można wykupić przedmiot leasingu operacyjnego na osobę prywatną?

   Wykup na osobę prywatną jest możliwy, jednak nie we wszystkich firmach leasingowych i tylko przy jednoosobowej działalności. Jeżeli planujemy taką operację najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy leasingu upewnić się czy będzie taka możliwość.

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami