Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO LEASING ONLINE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy „Regulamin korzystania przez użytkowników z narzędzia ”LeasinGOnline”, stanowiącego jeden z elementów internetowego serwisu tematycznego GO-leasing Sp. z o.o. umieszczonego w subdomenie https://go-leasing.pl/leasing-online, (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z wymienionego narzędzia o nazwie Leasing Online (zwane dalej: "Strona").

 

 1. II. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie serwisu sformułowania oznaczają:

 • GO-leasing – spółka GO-leasing Sp. z o.o., będąca twórcą serwisu internetowego GO-leasing Sp. z o.o. oraz właścicielem praw do niego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami. GO-leasing Sp. z o.o. w Olsztynie z siedzibą przy ul. Towarowej 9F lok. 49, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 585935, NIP 7393879888, REGON 362982333.
 • Serwis – serwis tematyczny GO-leasing, poświęcony tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.
 • Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu materiałów obejmujących w szczególności informacje związane z leasingiem środków transportu, artykułów oraz formularzy kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny oraz narzędzie o nazwie Strona, z którego Użytkownik korzysta na zasadach i w zakresie określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
 • Użytkownik Serwisu lub Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów serwisu, w tym z narzędzia o nazwie Strona w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, w szczególności zainteresowana uzyskaniem oferty leasingowej za pośrednictwem formularza stanowiącego narzędzie do oceny warunków oraz przygotowania wstępnej oferty przedstawianej przez GO-leasing lub sieć partnerską GO-leasing.

 

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 

 1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. GO-leasing pozwala na używanie dowolnych przeglądarek do korzystania z serwisu. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 3. Usługa w zakresie zbierania oraz przekazywania informacji dotyczących leasingu i danych, a także informacji dotyczących potencjalnych klientów, do instytucji finansowej świadczącej usługi leasingu świadczona jest przez GO-leasing.
 4. Usługa instytucji finansowej świadczącej leasing w postaci zawarcia umowy leasingu świadczona jest niezależnie od usługi GO-leasing. Jednak porównanie ofert leasingowych i zawarcie umowy leasingu przez Użytkownika nie będzie możliwe bez wcześniejszego przekazania danych i informacji na temat potencjalnych klientów z GO-leasing do instytucji finansowej.  Przekazanie danych nie będzie możliwe bez zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna do oceny wniosku i ewentualnego zawarcia umowy leasingu.
 5. Podstawą skorzystania z narzędzia Strona jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z narzędzia, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, GO-leasing będzie upoważniony do odmowy współpracy.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://go-leasing.pl/leasing-online/regulamin-serwisu w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.

 

IV. OPIS USŁUGI

 

 1. Do złożenia wniosku o produkt finansowy – leasing za pośrednictwem GO-leasing wymagane jest podanie rzeczywistych danych osobowych oraz kompletne i prawidłowe wypełnienie pól w formularzu.
 2. Użytkownik po wejściu na stronę https://go-leasing.pl/leasing-online wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny (Strona”), podając informacje o przedmiocie leasingu (np. o pojeździe) i wnioskodawcy (czyli podmiocie zainteresowanym leasingiem), wymagane przez firmy leasingowe do przedstawienia ofert. Wybrane informacje z Formularza mogą posłużyć do przygotowania oferty leasingu.
 3. Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu do GO-leasing Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści regulaminu korzystania z serwisu znajdującego się na stronie https://go-leasing.pl/leasing-online/regulamin-serwisu.
 4. Użytkownik, zależnie od swojej woli, może zdecydować jaki wariant świadczonej Usługi go interesuje. Wybór wariantu uzależniony jest od informacji, które Użytkownik zdecydował się dobrowolnie udostępnić, wypełniając Formularz:
  • Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez GO-leasing informacji, w tym numer NIP oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  • Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez GO-leasing informacji wskazanych w pkt a), rozszerzone m.in. o dane osobowe takie jak imię, nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego, oraz pozostałe dane niezbędne do przedstawienia wstępnej kalkulacji,
  • Użytkownik uzupełnia wymagane przez GO-leasing informacje, ale rezygnuje z podania nr NIP oraz pozostawienia danych kontaktowych (telefon, e-mail),
  • Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez GO-leasing informacji oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  • Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez GO-leasing informacji oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) i jednocześnie wyraża zgody zamieszczone w narzędziu, jak: pozostanie w bazie klientów oraz marketing,
  • Użytkownik nie uzupełnia żadnych informacji pomimo zaakceptowania Regulaminu – jest to równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
 5. Dane z formularza, na podstawie których Użytkownikowi zostaną przedstawione oferty leasingu, oceniane są w sposób automatyczny w ten sposób, że na podstawie danych znajdujących się w formularzu, wprowadzonych przez Użytkownika, system wybiera najkorzystniejszą dla Użytkownika ofertę kierując się kryterium najniższej raty lub innym wskaźnikiem istotnym dla Użytkownika. Następnie GO-leasing wysyła do instytucji finansowych zapytania o dedykowaną ofertę przygotowaną na podstawie parametrów podanych przez Użytkownika.
 6. W wyjątkowych sytuacjach przed wysłaniem do firmy leasingowej zapytania, może nastąpić kontakt z użytkownikiem ze strony GO-leasing w celu doprecyzowania podanych informacji.
 7. Wypełnienie Formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy leasingu, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
 8. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do firmy leasingowej.
 9. GO-leasing nie zawiera umów leasingowych, a jedynie pośredniczy w znalezieniu opcji leasingu, która może zostać zaakceptowana przez Użytkownika.

 

V. ZOBOWIĄZANIA GO-LEASING

 

GO-leasing zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

 

VI. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza autentycznymi i rzetelnymi danymi, umożliwiającymi identyfikację wnioskodawcy.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 

 1. GO-leasing oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. GO-leasing nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji.
 3. GO-leasing nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

VIII. PRZEKAZANIE – UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW INSTYTUCJOM FINANSOWYM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI LEASINGU

 

 1. Usługa świadczona przez GO-leasing za pośrednictwem narzędzia Strona” uwzględnia przekazanie instytucjom finansowym świadczącym usługi leasingu danych Użytkownika, będących danymi osobowymi.
 2. GO-leasing, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników przekazuje je instytucjom finansowym świadczącym usługi leasingu.
 3. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników instytucje finansowe świadczące usługi leasingu stają się administratorem tych danych osobowych. GO-leasing nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. GO-leasing nie jest stroną umowy o leasing, jednakże może reprezentować stronę leasingodawcy przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez GO-leasing informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres: biuro@go-leasing.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i muszą dotyczyć świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez GO-leasing niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja GO-leasing w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Użytkownikowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Podstawą przetwarzania przez GO-leasing danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest GO-leasing.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez GO-leasing wyłącznie w celu realizacji Usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe przekazane będą instytucjom finansowym świadczącym usługi leasingu współpracującym z GO-leasing, w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji Umowy leasingu.
 5. Realizując obowiązek określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), poniżej przedstawiamy informacje kto jest Administratorem Twoich danych osobowych:

 

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z usługi świadczonej przez serwis leasinGOnline jest GO-leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej: GO-leasing) (10-416), ul. Towarowa 9F lok. 49, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 585935, NIP 7393879888, REGON 362982333 (dalej: Administrator).

 

Jeśli zawarłeś umowę leasingu, to administratorem Twoich danych osobowych staje się leasingodawca.

  

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy leasingu przez leasingodawcę (wówczas administratorem Twoich danych jest leasingodawca, którego wybrałeś),
 • w celu świadczenia przez GO-leasing usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą leasingu i przekazywaniu tych informacji partnerowi z sieci partnerskiej GO-leasing lub/i podmiotom współpracującym świadczącym usługi leasingu (wówczas administratorem Twoich danych jest GO-leasing),
 • w celu świadczenia przez GO-leasing lub partnera z sieci partnerskiej GO-leasing usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcie umowy leasingu (wówczas administratorem Twoich danych jest GO-leasing),
 • w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty handlowej przez GO-leasing i/lub partnera z sieci partnerskiej GO-leasing (wówczas administratorem Twoich danych jest GO-leasing),
 • w celu marketingu usług Administratora oraz podmiotów trzecich (współpracujących) (wówczas administratorem Twoich danych jest GO-leasing),
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

podmiotom oferującym usługi leasingowe, z którymi współpracuje GO-leasing i sieć partnerska GO-leasing. Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie stosownej zgody, a także podmiotom uprawnionym na postawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w drodze umów powierzenia.

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

przez GO-leasing przez okres niezbędny do świadczenia usługi lub do czasu rezygnacji z usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.

 

Przysługują Ci prawa:

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Na podstawie wprowadzonych danych ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji dotyczącej wniosku leasingowego przez Administratora danych. Administrator danych ocenia w sposób automatyczny czy informacje podane w formularzu spełniają kryteria określone przez leasingodawcę, a w razie ich nie spełnienia, przesyła informacje zamieszczone w formularzu do innych podmiotów świadczących usługi leasingowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

 

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt mailowo na adresy: biuro@go-leasing.pl lub rodo@go-leasing.pl, albo pisemnie na adres GO-leasing Sp. z o.o., 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 9F lok. 49.

 

 1. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu zgody, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres: rodo@go-leasing.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 2. W trosce o jakość świadczonych usług - wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami GO-leasing w sprawie zgłoszonego za pośrednictwem Strony wniosku, są rejestrowane. Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. GO-leasing zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie WWW Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby GO-leasing oraz na adres e-mail: biuro@go-leasing.pl oraz rodo@go-leasing.pl.