twitter
facebook

Czy można sprzedać przedmiot leasingu po cenie odbiegającej od rynkowej?

PYTANIE

Spółka A przejęła leasing od spółki B w lipcu 2014 r., a w sierpniu 2014 r. za zgodą leasingodawcy wynajęła pojazd firmie C. W umowie najmu pomiędzy spółką A i C określono wartość pojazdu, wartość miesięcznych faktur oraz dodano zapis, że po 36 miesiącach spółka C zakupi przedmiot wynajmu za cenę pomniejszoną o sumę czynszów zapłaconych przez te 36 miesięcy. W trakcie trwania wynajmu wartość faktur czynszowych stanowiła przychody spółki. W związku z powyższym faktura końcowa jest na bardzo niską kwotę. Artykuł 14 CIT powołuje się na wartość wyrażoną w cenie określonej w umowie. W umowie wartość jest jak najbardziej rynkowa, niemniej przychód jest rozpoznany najpierw w okresach kiedy jest wynajem, a w momencie faktycznej sprzedaży pojazdu jest on na niskim poziomie.

Czy takie postępowanie jest prawidłowe na gruncie podatku dochodowego, tzn. czy organ nie zakwestionuje że w momencie zakupu pojazdu wartość jest niska?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji możliwe są dwa scenariusze.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych  zawarte są przepisy określające szczególne zasady opodatkowania stron umów leasingu. Przez umowę leasingu na użytek tych przepisów rozumie się przy tym nie tylko umowę tak nazwaną w kodeksie cywilnym, ale również każdą inną umowę (np. umowę najmu), na mocy której jedna ze stron oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów. Najważniejszą z zalet tych przepisów jest możliwość sprzedaży towarów i usług będących przedmiotem umów leasingu po ich zakończeniu po cenie odbiegającej od wartości rynkowej.

Niestety, przepisy te nie znajdują w przedstawionej sytuacji zastosowania, gdyż spółka C nie była właścicielem przedmiotowego pojazdu. Jak zaś czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi

"z definicji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawartej w art. 16a i 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że finansującym jako stroną podatkowej umowy leasingu może być wyłącznie:

- właściciel lub współwłaściciele środków trwałych, a także gruntów,

- właściciele lub współwłaściciele wartości niematerialnych i prawnych, a także uprawnieni do korzystania z tych wartości".

W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że "umowa podnajmu lub poddzierżawy rzeczy nie może być podatkową umową leasingu, ze względu na brak po stronie podnajemcy (poddzierżawcy) wymaganych od finansującego uprawnień do bycia właścicielem rzeczy". Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej:

"zawartą umowę pomiędzy Spółką jako najemcą a wynajmującym, będącym również stroną umowy leasingu jako korzystający nie można zakwalifikować jako podatkowej umowy leasingu. Korzystający (wynajmujący) nie jest właścicielem przedmiotu umowy, a jak wynika z przytoczonych wyżej przepisów, tylko jako właściciel mógłby zawrzeć ze Spółką umowę leasingu operacyjnego".

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w przedstawionej sytuacji możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy ma zastosowanie, jeżeli cena w umowie sprzedaży została wskazana w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej, lecz na poczet tej ceny zostały zaliczone wpłaty z tytułu czynszu najmu. W takim przypadku spółka A obowiązana jest do rozpoznania przychodu w wysokości określonej w umowie ceny (bez uwzględniania faktu zaliczenia na poczet ceny wpłaconych kwot czynszu).

Drugi scenariusz ma zastosowanie, jeżeli w umowie cena została wskazana w wysokości pomniejszonej o wpłacone kwoty czynszu, a w konsekwencji w wysokości znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. Niestety w takim przypadku organ podatkowy będzie uprawniony do określenia tego przychodu w wysokości wartości rynkowej. W świetle wskazanych przepisów art. 17a-17l u.p.d.o.p. za uzasadnienie niskiej ceny nie można bowiem uznać faktu, że przedmiotowy samochód był przez długi czas wynajmowany (inaczej bowiem część tych przepisów byłaby zbędna).

Data publikacji: 22/12/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

479

zła odpowiedź

35

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce