twitter
facebook

Czy użyczenie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami podlega opodatkowaniu VAT?

PYTANIE

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Planuje zawiesić działalność i na okres zawieszenia użyczyć całe przedsiębiorstwo swojej żonie w celu kontynuowania przez nią działalności. W skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in. środki trwałe. Podatnik odliczył VAT od ich zakupu. Żona nie jest podatnikiem VAT.

Czy wystąpi opodatkowanie VAT umowy użyczenia?

ODPOWIEDŹ

W analizowanej sytuacji nie dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa, ale jedynie do użyczenia przedsiębiorstwa.

Z pytania wynika, że podatnik (mąż) czynny podatnik VAT, który zamierza zawiesić działalność gospodarczą przekazuje swoje całe przedsiębiorstwo w formie użyczenia drugiemu podatnikowi (żonie).

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Pojęcie "transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów",  tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Należy zaznaczyć, że zbycie przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) zawsze prowadzi do przeniesienia jego własności. Nie można zatem uznać, że np. ustanowienie prawa do okresowego wykorzystywania, czy też leasingprzedsiębiorstwa jest jego zbyciem."

W analizowanej sytuacji nie dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa ale jedynie do użyczenia przedsiębiorstwa. 

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

- użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

- nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione określone warunki:

- w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego m.in. przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),

- w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podlegają natomiast te usługi, których cel nie wiąże się z prowadzonym przedsiębiorstwem. Chodzi tu o świadczenie takich usług, które nie mają żadnego wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów obecnych lub potencjalnych. Dotyczyć to będzie więc takich czynności, które zostały wykonane w ramach działalności gospodarczej, lecz nie na jej potrzeby. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują.

W analizowanej sprawie podatnik – mąż użycza swojej żonie przedsiębiorstwo w skład którego wchodzą miedzy innymi środki trwałe w celu prowadzenia przez małżonka działalności gospodarczej. Tu należy zauważyć, że zapewne żona będzie prowadziła działalność gospodarczą pod swoim imieniem i nazwiskiem. Będzie wykorzystywała środki trwałe i składniki majątkowe stanowiące przedsiębiorstwo.

Zatem należałoby uznać, że w opisanej sytuacji mamy do czynienia z nieodpłatnym użyczeniem przedsiębiorstwa (w tym środków trwałych) do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (męża), dla działalności odrębnego podmiotu. Czyli dochodzi do zrównania nieodpłatnego świadczenia usługi (użyczenie) z odpłatnym świadczeniem usług.

Zatem nieodpłatne użyczenie na rzecz żony składników majątku podatnika, stanowiących przedsiębiorstwo będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Data publikacji: 26/05/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

805

zła odpowiedź

26

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce