twitter
facebook

Jak podatkowo rozliczyć kwotę zapłaconą za przejęcie leasingu?

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza odkupić leasing operacyjny samochodu - okres leasingu 48 miesięcy - cesja po 24 miesiącach. Za odstąpienie od leasingu dotychczasowy leasingobiorca otrzyma określoną kwotę.

Jak podatkowo rozliczyć tą kwotę u kontynuującego leasing?

ODPOWIEDŹ

Kwota jaką nowy korzystające będzie musiał zapłacić za odstąpieniem praw i obowiązków przez poprzedniego korzystającego, będzie stanowiła u niego koszt uzyskania przychodów.

Na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez umowę leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w ustawie z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron (finansujący), oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie (korzystającemu), podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Istotne jest przy tym, że przez podstawowy okres umowy leasingu rozumie się czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona;w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli:

  1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
  3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Przypadku cesji umowy leasingu, opłata zapłacona poprzedniemu korzystającemu za odstąpienie od umowy i przejęcie jego praw i obowiązków, stanowi koszt uzyskania przychodów nowego korzystającego, oczywiście przy założeniu że samochód będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej. Omawiana opłata nie będzie tak naprawdę jest kosztem leasingowym (opłatą leasingową) , ale z uwagi na fakt ścisłego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie ona mogła być zaliczona do kosztów na zasadach ogólnych.

Data publikacji: 08/04/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

905

zła odpowiedź

28

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce