twitter
facebook

Koszty leasingu operacyjnego na samochód wykorzystywany w oddziale spółki zagranicznej

PYTANIE

W jaki sposób ewidencjonować w układzie rodzajowym ponoszone przez oddział spółki zagranicznej koszty związane z jego działaniem np. koszty leasingu operacyjnego na samochód wykorzystywany w oddziale?

Wszystkie wydatki finansowane są ze środków otrzymanych od spółki zagranicznej (spółka litewska), a wszystkie koszty ponoszone przez oddział rozlicza spółka.

ODPOWIEDŹ

Oddziałem przedsiębiorcy jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności. Dotyczy to zarówno oddziałów polskich przedsiębiorców w Polsce, jak i zagranicą, oraz przedsiębiorców zagranicznych tworzących oddział (zakład) na terytorium Polski. Oddział działa pod tą samą nazwą, co przedsiębiorca, ale prowadzi działalność samodzielnie w innym miejscu niż jednostka główna.

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Ewidencjonowanie kosztów ponoszonych przez oddział spółki zagranicznej jest analogiczne, jak ewidencja kosztów ponoszonych przez polską spółkę.

Jeżeli tak, to pytanie, jak ewidencjonować w układzie rodzajowym ponoszone przez oddział spółki zagranicznej koszty związane z jego działaniem jest równoznaczne z pytaniem, jak prowadzić księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości? 

Wyodrębnione organizacyjnie w strukturze jednostki zagranicznej oddziały nie posiadają osobowości prawnej, chociaż samodzielnie sporządzają sprawozdanie finansowe. Są to, tzw. oddziały samobilansujące, sporządzające sprawozdania finansowe, które są włączane do tzw. sprawozdania łącznego jednostki macierzystej.

Dane zakładu (oddziału) litewskiej spółki, mimo że prowadzi on odrębne księgi, w których zapisy dokonywane są w języku i walucie polskiej, zgodnie z przepisami u.o.r. prezentowane są w tzw. łącznym sprawozdaniu finansowym obejmującym dane jednostki macierzystej oraz jej oddziałów. Wzajemne rozrachunki między oddziałem a jednostką macierzystą znoszą się, co dotyczy również funduszy wydzielonych dla zakładu.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego zlokalizowany w Polsce nie stanowi odrębnego podmiotu podatkowego w stosunku do spółki macierzystej (centrali), lecz jest jedynie organizacyjnie i majątkowo wyodrębnioną częścią tego przedsiębiorcy. Dochody osiągane przez oddział pozostają więc dochodami przedsiębiorcy zagranicznego, który rozpoznaje ograniczony obowiązek podatkowy – obowiązek podatkowy do wysokości dochodów osiągniętych w Polsce.

Zgadzam się, że oddział wyposażony w aktywa przez jednostkę macierzystą finansuje wydatki ze środków otrzymanych od spółki zagranicznej oraz ze środków uzyskanych z działalności w polse, a wszystkie koszty ponoszone przez oddział rozlicza spółka Litewska w łącznym sprawozdaniu finansowym.

Tworząc oddział, jednostka główna (macierzysta) podejmuje decyzje, potwierdzone w regulaminie organizacyjnym lub w innym dokumencie, co do statusu wyodrębnionego zakładu oraz zasad rozliczeń wewnętrznych między spółką a jej oddziałem. Jednostka macierzysta powinna także określić dla wchodzących w jej skład oddziałów dokumentację opisującą przyjęte zasady postępowania w zakresie:

- sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,

- grupowania danych w księgach rachunkowych,

- przekazywania dokumentów i innych informacji do jednostki macierzystej.

- sporządzania sprawozdań finansowych,

Cechą charakterystyczną ksiąg oddziału zagranicznego jest istnienie konta "Fundusz wydzielony", który pełni funkcję funduszu własnego. W korespondencji z tym kontem księgowane są wszelkie przekazania od jednostki macierzystej takie jak transfer środków pieniężnych, środków trwałych, towarów. Innymi słowy, saldo konta "Fundusz wydzielony" odzwierciedla wartość majątku zagranicznego przedsiębiorcy wydzielonego na potrzeby prowadzenia oddziału w Polsce.

Konsekwencją prowadzenia w Polsce ksiąg przez oddział jest obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego. Co do zasady, sprawozdanie finansowe oddziału nie podlega zatwierdzeniu. Uważa się, że sprawozdanie oddziału zostało zatwierdzone, jeżeli zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe zagranicznego przedsiębiorcy, które obejmuje sprawozdanie finansowe tego oddziału. Sprawozdanie należy jednakże złożyć we właściwym rejestrze sądowym.

Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest jednostka macierzysta i to ona jest zobowiązana do ustalenia dochodu, który będzie uwzględniał przychody i koszty generowane przez oddział. W ustawach podatkowych koszty związane z utworzeniem oddziału nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe. Zatem koszty te obniżają przychody podatkowe na zasadach ogólnych. W kwestii opodatkowania istotne znaczenie mają z reguły właściwe umowy międzypaństwowe zawarte w sprawach unikania podwójnego opodatkowania.

Data publikacji: 25/11/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

125

zła odpowiedź

27

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Komentarze

Ta strona nie została jeszcze skomentowana

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce