twitter
facebook

Na czym polega amortyzacja środków trwałych w firmie?

Amortyzacja jest bezpośrednio związana ze zużywaniem się wykorzystywanych na potrzeby firmy dóbr, np. samochodów lub maszyn i urządzeń. Istnieją różne sposoby amortyzacji, gdzie jeden z nich pozwala na stosowanie obniżonych stawek amortyzacyjnych. Oto najważniejsze kwestie związane z procesem amortyzacji środków trwałych w firmie.

Nawigacja:

Co to jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja odnosi się do prawa podatkowego i bilansowego. Określa poniesiony koszt w wyniku zużywania się danego środka trwałego, na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Warto także wiedzieć, że może obejmować także wartości niematerialne i prawne. Amortyzacja środków trwałych wymaga dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ponieważ to one określają ich zużycie. 

Ustawa o podatku dochodowym nie wskazuje jednoznacznie, co jest środkiem trwałym. Dany składnik majątkowy musi spełnić jednak następujące warunki, aby mógł podlegać amortyzacji:

  • własność lub współwłasność podatnika,

  • nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

  • zdatny do użytku w dniu przejęcia,

  • okres używania dłuższy niż rok,

  • wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności.

Amortyzacji mogą także podlegać te środki trwałe, z których firma korzysta w oparciu o finansowanie, np. leasing samochodu. W zależności od rodzaju umowy, wykonanie odpisów leży po stronie przedsiębiorcy lub firmy leasingowej. Najczęściej amortyzacją są objęte środki transportu, maszyny, urządzenia i nieruchomości.

Amortyzacja środków trwałych i umorzenie

Umorzenie to pojęcie związane z amortyzacją. Oznacza sumę wszystkich odpisów amortyzacyjnych danego środka trwałego. Umorzenie pokazuje zużycie np. wykorzystywanej w firmie maszyny i spadek wartości początkowej. Istnieją tzw. odpisy umorzeniowe które dotyczą całego okresu użytkowania środka trwałego, a nie poszczególnych okresów.

Przykładowo, amortyzacja tokarki w jednym roku wyniosła 1500 zł, a w drugim 1400 zł. Po dwóch latach wartość umorzenia to 2900 zł.

Odpisy amortyzacyjne – kiedy je wykonać?

Odpisów dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym przedsiębiorstwo przyjęło dany środek trwały do użytkowania (co miesiąc lub kwartalnie). Sam fakt odebrania np. samochodu należy udokumentować. Dodatkowo trzeba też wprowadzić ten składnik majątku do ewidencji środków trwałych.

Odpisy amortyzacyjne muszą być dokonywane do ostatniego dnia miesiąca, w którym wartość umorzenia została zrównana z wartością początkową lub środki trwałe zbyto, stwierdzono niedobór, czy firma została sprzedana lub zlikwidowana.

Sprawdź też: Ubezpieczenie GAP w leasingu – na czym polega?

Jakie korzyści daje amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja umożliwia równomierne rozłożenie w czasie kosztu zakupu danego środka trwałego. Stanowi szacunkowe zużycie w wyniku jego użytkowania, co wpływa ostatecznie na wyniki finansowe firmy. Dlaczego to tak ważne? 

Bez amortyzacji dane przedsiębiorstwo musiałoby od razu wrzucić w koszty uzyskania przychodu całość kwoty zakupu danego środka trwałego, co negatywnie odbiłoby się na bieżących zyskach. Ujmując to prościej, amortyzacja pozwala rozliczać koszty stopniowo i zmniejszyć zobowiązania podatkowe (choć istnieje amortyzacja jednorazowa, trzeba spełnić określone warunki).

Amortyzacja jest obowiązkowa w przypadku środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł i przeznaczonych do użytkowania na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Sposoby amortyzacji środków trwałych w firmie

Istnieją różne metody amortyzacji środków trwałych, gdzie każda z nich wyróżnia się innym sposobem rozliczania i przyjętymi zasadami:

  • degresywna;

  • liniowa;

  • jednorazowa.

Trzeba wiedzieć, że jeśli przedsiębiorca wybierze konkretną metodę, to nie może już jej zmienić. Dotyczy to także sytuacji przekazywania środka trwałego między działalnościami małżeństwa. Szczegóły dotyczące każdej z metod objaśniono poniżej.

Amortyzacja degresywna środków trwałych

Degresywna metoda amortyzacji dotyczy jedynie maszyn i urządzeń zaliczanych do grup od 3 do 6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, np. turbiny, kotły grzewcze czy tokarki. Można ją także zastosować w przypadku pojazdów, jednak z wyłączeniem aut osobowych (mogą nimi być samochody ciężarowe).

W amortyzacji degresywnej stawka ulega zmniejszeniu wraz z kolejnymi latami użytkowania np. maszyn i urządzeń w leasingu. Jej wartość w kolejnym roku oblicza się poprzez odjęcie od kwoty netto używanego środka trwałego wartości odpisów amortyzacyjnych.

Co ważne, przedsiębiorca musi przejść z metody degresywnej na liniową w przypadku, gdy wartość rocznych odpisów będzie równa lub niższa od tych wyliczonych na podstawie tej drugiej metody.

Liniowa amortyzacja środka trwałego

To podstawowa metoda amortyzacji, która polega na dokonywaniu odpisów w oparciu o stałą stawkę. Ustala się ją na podstawie załącznika nr 1 ustawy PIT i ustawy CIT.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku amortyzacji liniowej, istnieje możliwość zastosowania indywidualnej lub zwiększonej stawki. W tym pierwszym przypadku do takiej sytuacji może dojść, gdy przedsiębiorstwo po raz pierwszy wprowadza środek trwały do ewidencji przedsiębiorstwa i stale ich używa oraz ulepsza. Indywidualna stawka wiążę się jednak z minimalnym okresem amortyzacji, który wynosi od 24 do 60 miesięcy w zależności od wartości początkowej czy rodzaju środka trwałego.

Do czego przydaje się podwyższona stawka amortyzacji? Przede wszystkim umożliwia przyspieszenie całego procesu. Nowa wartość stawki powstaje poprzez pomnożenie bazowej stawki amortyzacyjnej przez odpowiednie współczynniki. Podwyższoną stawkę można zastosować tylko w określonych przypadkach, np. używania budynków w złych lub pogorszonych warunkach.

Amortyzacja jednorazowa

Wyjątkiem od amortyzacji liniowej i degresywnej jest metoda jednorazowa, która umożliwia zaliczenie wydatków na nabycie środka trwałego do kosztów jednym odpisem amortyzacyjnym całości wartości początkowej. Z rozwiązania mogą skorzystać dwie grupy:

  • mali podatnicy – czyli ci, u których wartość przychodu ze sprzedaży (+ VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 milionów euro (według średniego kursu NBP);

  • przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w tym samym roku podatkowym, w którym dokonana będzie amortyzacja.

Aby móc skorzystać z jednorazowej amortyzacji, trzeba jednak spełnić dodatkowe warunki. Amortyzowany środek trwały musi być zaliczany do grup od 3 do 8 z wyłączeniem samochodów osobowych. Oprócz tego suma jednorazowych odpisów nie może być wyższa niż równowartość 50 000 euro. Jednorazowa amortyzacja jest także możliwa w przypadku wartości początkowej środka trwałego nieprzekraczającej 10 000 zł.

 

Tagi: amortyzacja, amortyzacja rodzaje, amortyzacja co to, środki trwałe

Data publikacji: 05/07/2021

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce