twitter
facebook

Regulamin korzystania z samochodu służbowego - wzór

Grafika książki

Niniejszy regulamin określa zasady wykorzystywania przez Pracowników samochodów służbowych do celów gospodarczych Spółki oraz użytku prywatnego.

§ 1 Korzystanie z samochodów 

  1. Pracownicy mają prawo korzystania ze służbowych samochodów (dalej Samochód) do celów związanych z działalnością Spółki.

  2. Pracownicy mogą wykorzystywać Samochód do celów prywatnych po uprzednim uzyskaniu zgody Pracodawcy na warunkach określonych w umowie.

§ 2  Prawa i obowiązki Pracownika 

1. Pracownik, któremu powierzono Samochód zarówno do celów służbowych jak i prywatnych jest zobowiązany do używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Pracodawcy.

2. Pracownik oświadcza, że będzie używać Samochodu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zasadami bezpieczeństwa, które są mu znane.

3. Pracownik nie może przekazać Samochodu do używania osobie trzeciej bez wyraźnej zgody Pracodawcy.

8. Bez względu na cel powierzenia (służbowy lub prywatny) Pracownik zobowiązuje się należycie dbać o Samochód w zakresie m.in. jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą, a w szczególności:

1) zawsze zamykać Samochód i włączać alarm,

2) nie pozostawiać Samochodu w miejscach powszechnie uznanych za niebezpieczne,

3) nie pozostawiać w Samochodzie akcesoriów, sprzętów, urządzeń itp. dokumentów samochodu, a także innych dokumentów, których pozostawienie mogłyby sprzyjać narażeniu na uszkodzenie Samochodu w wyniku włamania lub próby włamania albo kradzieży i jednocześnie narazić na utratę ważnych i poufnych informacji (danych).

9. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Pracodawcę o uszkodzeniu lub kradzieży Samochodu oraz w tym samym trybie zgłosić ten fakt policji i ubezpieczycielowi.

10. Pracownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Pracodawcę o każdej zauważonej awarii lub usterce Samochodu.

11. Pracownik jest zobowiązany powstrzymać się od używania Samochodu, zawiadamiając o tym niezwłocznie Pracodawcę, jeżeli awaria lub usterka uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Samochodu.

§ 3  Przekazanie Samochodu na wyłączne użytkowanie Pracownika i zwrot Samochodu 

  1. Przekazanie Pracownikowi Samochodu na jego wyłączne użytkowanie odbywa się na podstawie protokołu, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

  2. Pracownik potwierdza przyjęcie Samochodu w posiadanie.

  3. Pracownik zwróci Pracodawcy Samochód najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak również niezwłocznie, na każde żądanie Pracodawcy.

  4. Pracownik zobowiązuje się zwrócić Samochód w stanie, w którym został mu powierzony, z zastrzeżeniem konsekwencji jego zużycia wynikających z prawidłowego korzystania z Samochodu.

  5. Jeżeli w terminie wskazanym przez Pracodawcę Pracownik nie zwróci Samochodu, będzie to stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ze wszystkimi tego konsekwencjami.

§ 4  Miejsce parkowania Samochodu 

  1. Miejscem parkowania Samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych jest posesja lub garaż znajdujące się w posiadaniu Pracownika.

  2. W jazdach lokalnych i jazdach zamiejscowych bez względu na ich charakter (służbowe lub prywatne) bez noclegu Pracownik jest zobowiązany korzystać wyłącznie z miejsc wyznaczonych do parkowania.

  3. W jazdach zamiejscowych z noclegiem bez względu na ich charakter (służbowe lub prywatne) Pracownik jest zobowiązany korzystać wyłącznie ze strzeżonych miejsc parkingowych.

§ 5  Odpowiedzialność Pracownika 

1. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za Samochód powierzony mu zarówno do celów służbowych jak i prywatnych na zasadach odpowiedzialności za mienie powierzone określonych w rozdziale III Kodeksu pracy.

2. W razie niepokrycia przez ubezpieczyciela szkody powstałej na Samochodzie z winy Pracownika lub pokrycia przez ubezpieczyciela jedynie części takiej szkody Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu Pracodawcy kwoty stanowiącej równowartość kwoty niepokrytej przez ubezpieczyciela. W takim przypadku Pracownik jest zobowiązany do pokrycia szkody powstałej w wyniku utraty przez Pracodawcę posiadanych w dniu przyjęcia Samochodu przez Pracownika zniżek na składki OC/AC. Wysokość szkody ustala się w wysokości składki zwiększonej przez ubezpieczyciela należnej do czasu uzyskania przez Pracodawcę zniżek sprzed szkody spowodowanej przez Pracownika.

§ 6  Nieodpłatne świadczenie z tytułu prywatnego użytkowania pojazdu 

1. Z tytułu użytkowania pojazdu do celów prywatnych Pracownik otrzymuje od Pracodawcy nieodpłatne świadczenie, którego wartość jest miesięczna i uzależniona od pojemności silnika bez względu na liczbę przejazdów w danym dniu i długość przejechanych tras.

3. Do celów prawidłowego ustalenia wysokości nieodpłatnego świadczenia w danym miesiącu, Pracownik zobowiązany jest prowadzić prowadzi ewidencję wyjazdów prywatnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

4. Szczegółowe informacje w zakresie ponoszenia kosztów użytkowania przez Pracownika Samochodu do celów prywatnych określa Umowa.

§7 Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy.………………………………….

(Pracodawca)Tagi: Wzór regulaminu korzystania z samochodu służbowego

Data publikacji: 20/05/2016

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

799 350 537

biuro@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce